Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Phó giáo sư HONDA Mitsunori

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại
Lĩnh vực chuyên môn Hóa học tổng hợp hữu cơ, tổng hợp bất đối xứng, hóa học kim loại hữu cơ

Thiết kế hợp chất hữu cơ có chuỗi carbon duy trì trọng tâm bất đối xứng

不斉中心が連続した炭素鎖をもつ有機化合物の設計

Thiết kế hợp chất hữu cơ đảm bảo cấu tạo hình học riêng

特定の幾何配置をもつ有機化合物の設計

Tổng hợp hữu cơ bằng cách sử dụng tổng hợp fluorous

フルオラス合成を利用した有機合成

Trở về đầu trang