Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/06/08

Giáo sư NAKAMURA Shin'ichi

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Văn hóa Ngôn ngữ Lịch sử
Trường cao học Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Phân loại Course of Field Study of Cultures,School of Humanities, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Trung Quốc, nguồn gốc ngành nông nghiệp và sự so sánh

Khảo cổ học tiền sử Trung Quốc

Khảo cổ học Nông nghiệp

Khảo cổ học so sánh

Trở về đầu trang