Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư OTANI Yoshio

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên
Trường cao học Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Natural System, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Phần tử sol khí, bộ lọc khí, hạt nano, lắng đọng hạt trong phổi

Phổi bị lắng đọng các phần tử sol khí

Loại bỏ và chia tách các phần tử sol khí

Kiểm soát ô nhiễm bề mặt

Trở về đầu trang