ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2021/11/29

ศาสตราจารย์ ทาเคชิ ฟุคุมะ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Frontier Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ นาโนชีววิทยา, นาโนเทคโนโลยี, กล้องจุลทัศน์พลังงานระหว่างอะตอม, การวัดแบบโมเลกุลเดี่ยว

การประยุกต์เทคโนโลยีกล้องจุลทัศน์พลังงานระหว่างอะตอมความละเอียดสูงในสารละลายมาใช้ในการพัฒนาและการค้นคว้าวิจัยทางชีวภาพฟิสิกส์

液中高分解能原子間力顕微鏡技術の開発とその生物物理学研究への応用

กลับสู่ด้านบน