ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/01/08

อาจารย์พิเศษ โทโมกิ โอโกชิ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Engineering Design, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาเคมีซูปราโมเลกุลาร์, วัสดุผสมแม็คโครโมเลกุล, การสังเคราะห์แม็คโครโมเลกุล

การสร้าง "Pillar[5]arene" ซึ่งเป็น cyclic molecule ชนิดใหม่

新規環状分子"Pillar[5]arene"の創成

การสร้าง supramolecular complex ที่มีโมเลกุล ไซคลิกโฮสท์โมเลกุลเป็นพื้นฐาน

環状ホスト分子を基とした超分子複合体の創製

การสร้างวัสดุไอบริดที่มีเรซินฟีนอลเป็นพื้นฐาน

フェノール樹脂を基としたハイブリッド材料の創製

กลับสู่ด้านบน