ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/04/25

ศาสตราจารย์ เจิ้นเจี้ยง เซินองค์กรที่สังกัด สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา
บันฑิตวิทยาลัย Division of Environmental Engineering Design, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Environmental and Urban Engineering, School of Geosciences and Civil Engineering, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวางผังเมืองในส่วนภูมิภาค, เปรียบเทียบระบบการวางแผน, ระบบการวางแผนการช่วยเหลือ, ซิมูเลชัที่ดินการใช้ประโยชน์น, ซิมูเลชันวิวทิวทัศน์, โมเด็ลเอเจนต์-เบส

การค้นคว้าวิจัยเปรียบเทียบระบบการวางผังเมืองประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน

アジア諸国における都市地域空間計画のあり方と持続可能な都市形態

การสร้างระบบการช่วยเหลือในการวางผังเมืองด้วยการใช้ GIS และ AI เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

GISとAIを用いた環境保全型の都市計画支援システムの構築

การสร้างระบบการช่วยเหลือในการวางแผนการของการสร้างเมืองและการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในยุคอินเตอร์เน็ต

ICTを用いたスマートシティ計画デザイン支援及び管理システムの構築

กลับสู่ด้านบน