ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/06/19

ศาสตราจารย์ คัตซึฮิโระ มาเอดะ

องค์กรที่สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน
บันฑิตวิทยาลัย Division of Nano Life Science, Graduate School of Frontier Science Initiative
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Nano Life Science, Graduate School of Frontier Science Initiative
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ แม็คโครโมเลกุลการสังเคราะห์วิชาเคมี, วิชาเคมีวัสดุที่มีฟังก์ชันเชิงอินทรีย์, ไครัลแม็คโครโมเลกุล, การรับรู้โมเลกุล, วัตถุรับรู้ไครัล

การพัฒนาระบบโมเลกุลไครัล π-Conjugated ชนิดใหม่

การสังเคราะห์และการประยุกต์วัสดุที่ประยุกต์ช้แม็คโครโมเลกุล Dynamic Helical

動的らせん高分子を利用した機能性材料の合成と応用

การพัฒนาวัตถุดิบการเปลี่ยนพลังงานแสงมาใช้ชนิดใหม่

新規光エネルギー変換材料の創製

กลับสู่ด้านบน