Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư SONG Anjong

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Luật
Trường cao học Division of International Studies,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Phân loại Global Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
The Course of Public Law and Policy Studies, School of Law, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Khu vực Đông Bắc Châu Á thời kỳ cận hiện đại

Nghiên cứu về khu vực Đông Bắc Châu Á thời cận hiện đại

Mối quan hệ Hàn - Nhật thời cận hiện đại

Nghiên cứu về dân tộc Hàn Quốc

Trở về đầu trang