Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư SHIMURA Megumi

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Văn hóa Ngôn ngữ Lịch sử
Trường cao học Division of International Studies,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Phân loại European Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
Course of Linguistics and Literature, School of Humanities, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Jeremias Gotthelf, sinh đôi và vùng đất thực dân

Nghiên cứu về Jeremias Gotthelf

Kiểu "sinh đôi" trong văn học

"Cuộc sống" trong đạo đức học Christian

Trở về đầu trang